Πρότυπα AGRO 2

story story

Πρότυπα AGRO 2

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), ως εθνικός φορέας που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ως αρμόδιος οργανισμός για τη σύνταξη/έκδοση προδιαγραφών-προτύπων στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, έχει εκπονήσει τα πρότυπα AGRO 2, που περιγράφουν απαιτήσεις για την εφαρμογή της «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».

Τι είναι η Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση, είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, η οποία στηρίζεται στην ορθολογική χρήση όλων των εισροών της καλλιέργειας, τη μείωση της χρήσης χημικών σκευασμάτων και την ελεγχόμενη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων, με στόχο την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας, την προστασία των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Πιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις δύνανται να πιστοποιηθούν για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2 από εγκεκριμένους ιδιωτικούς Φορείς Πιστοποίησης, προκειμένου τα παραγόμενα προϊόντα τους να ενισχυθούν με τη χρήση ειδικού σήματος πιστοποίησης, να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους και να αποκτήσουν σημαντικό προβάδισμα στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού κατακτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι αναγκαίες καθοδηγήσεις για την πιστοποίηση ως προς τις απαιτήσεις κάθε προτύπου της σειράς AGRO 2 περιγράφονται σε σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Πιστοποίησης.

Περιγραφή προτύπων AGRO 2
AGRO 2-1: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή»

Το πρότυπο AGRO 2-1 καθορίζει τις απαιτήσεις για την οργάνωση και λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης, τη συνεχή γεωπονική παρακολούθηση, την ιχνηλασιμότητα και τους εργαστηριακούς ελέγχους των προϊόντων και την εκπαίδευση των παραγωγών

AGRO 2-2: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή»

Το πρότυπο AGRO 2-2 εφαρμόζεται πάντα σε συνδυασμό με το AGRO 2-1 και περιλαμβάνει κανόνες για κάθε στάδιο της καλλιέργειας (λίπανση, άρδευση, φυτοπροστασία, συγκομιδή κ.λπ.). Οι παραγωγοί-μέλη της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες Επιβλέποντα-Γεωργικού Συμβούλου και να τηρούν αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζουν, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.

AGRO 2-3: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 3: Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία ή/και διάθεση στην αγορά προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης»

Το πρότυπο AGRO 2-3 περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν προϊόντα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, προκειμένου να τα τυποποιήσουν/συσκευάσουν και να τα διαθέσουν στην αγορά ως προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται:
- στην τήρηση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων (τα οποία έχουν παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2) από την παραλαβή τους στην επιχείρηση, τη διαδικασία τυποποίησης/συσκευασίας τους μέχρι την παραγωγή και διάθεσή τους ως τελικά προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
- στην αποφυγή επιμόλυνσης και υποβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε όλη την παραγωγική διαδικασία και τους χειρισμούς της επιχείρησης.

AGRO 2-4: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 4: Απαιτήσεις για την εκκόκκιση ή/και διάθεση στην αγορά εκκοκκισμένου βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης»

Το πρότυπο AGRO 2-4 περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν βαμβάκι που έχει παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, προκειμένου να το εκκοκκίσουν και να το διαθέσουν στην αγορά ως εκκοκκισμένο βαμβάκι Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται:
- στην τήρηση της ιχνηλασιμότητας του βάμβακος από την παραλαβή του σύσπορου βάμβακος (το οποίο έχει παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2), τη διαδικασία εκκόκκισής του μέχρι την παραγωγή και διάθεση του εκκοκκισμένου βάμβακος (ίνα) ως τελικό προϊόν Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
- στην αποφυγή υποβάθμισης της ποιότητας του βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε όλη την παραγωγική διαδικασία και τους χειρισμούς της επιχείρησης.

Εγγραφή σε Φόρμα
story story story